Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to polski, zintegrowany system informatyczny klasy ERP, produkowany przez firmę Comarch S.A. z Krakowa. Program stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach z każdej branży. Składa się ze zintegrowanych (pracujących na jednej bazie danych) modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Poprzez zintegrowanie system Comarch ERP Optima pozwala na kompleksowe analizowanie danych z różnych obszarów działania firmy, co daje możliwość obserwowania wszystkich procesów i trendów zachodzących w przedsiębiorstwie.


Zaufało nam już ponad 60 000 Klientów, co klasyfikuje Comarch ERP Optima jako jeden z najchętniej wybieranych programów do obsługi małych i średnich firm. System jest dostępny zarówno w wersji stacjonarnej, którą Klienci instalują na własnym sprzęcie komputerowym, jak i wersji usługowej zainstalowanej w infrastrukturze Comarch, do której Klienci logują się za pośrednictwem Internetu. Comarch ERP Optima dostępna w chmurze jest aktualnie bardzo popularnym modelem użytkowania aplikacji, głównie ze względu na ograniczenie kosztów związanych z inwestycjami w infrastrukturę IT oraz dzięki temu, że praca jest możliwa z dowolnego miejsca.

Szczegółowy opis modułów:

Kasa/Bank

Kasa/Bank jest centralnym modułem programu, niezbędnym do pracy niezależnie od wykorzystywanych pozostałych modułów. Tutaj gromadzone są informacje o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanymi w innych modułach. Dzięki temu zawiera on kompletne dane o rozrachunkach z kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz.


Rejestr kasowy/bankowy w Comarch ERP Optima jest odpowiednikiem prowadzonych przez firmę kas gotówkowych, rachunków bankowych lub firmowych kart kredytowych. W skład każdego z rejestrów wchodzą raporty kasowe/bankowe lub raporty związane z przychodami i wydatkami dokonywanymi kartą kredytową. Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną ilość raportów. Z kolei w skład każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w firmie.


Preliminarz płatności to lista wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z przychodami i rozchodami środków finansowych w firmie. Zdarzenia w Preliminarzu płatności możemy dodawać, edytować i przeglądać w podziale na konkretne rejestry. Tak więc planując przelewy środków finansowych w firmie od razu przypisujemy przyszłe dochody i rozchody do odpowiednich rejestrów (kont bankowych, kas gotówkowych czy firmowych kart płatniczych).

Handel

HANDEL

Dla firm, które zajmują się handlem został stworzony katalog rozwiązań ułatwiających im codzienną pracę. Począwszy od obsługi magazynu, sprzedaży detalicznej, przez zarządzanie relacjami z klientem i obsługę serwisową, aż po narzędzia e-commerce. Wszystkie te rozwiązania proponuje oprogramowanie Comarch ERP Optima.

FAKTURY

Comarch ERP Optima Faktury to moduł, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

• Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),

 • Faktury Zakupu,

 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej, 

• Paragonu,

 • Faktury RR,

 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu, 

• Faktur Korygujących, 

• Faktur VAT Marża

Wielowalutowość

W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentów w walucie obcej. W walucie podawana jest zarówno wartość poszczególnych pozycji jak i całego dokumentu. Równocześnie wartość dokumentu jest przeliczana na walutę systemową. Informacje związane z płatnościami powstające w module Kasa/Bank są rejestrowane w systemie w odpowiedniej walucie.

Sprzedaż dedykowana

 W jednym miejscu zgromadzono kluczowe informacje na temat danego kontrahenta. Ma to na celu ułatwienie obsługi Klienta i przyspieszenie procesu sprzedaży. Za pomocą sprzedaży dedykowanej Użytkownik będzie miał od razu dostęp do informacji o warunkach płatności przyznanych kontrahentowi, jego zadłużeniu czy wpłaconych zaliczkach. Współpraca z Sendit.pl. Funkcjonalność zamawiania przesyłek z poziomu programu Comarch ERP Optima to usługa abonamentowa, fakturowanie odbywa się za okresy miesięczne. W programie Comarch ERP Optima możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem platformy Sendit.pl. Użytkownik może m.in. złożyć zlecenie nadania paczki, wydrukować list przewozowy oraz śledzić status przesyłki.

 HANDEL Z MAGAZYNEM

Rozwijająca się firma handlowa wymaga informatycznego wsparcia w obrocie towarami. Comarch ERP Optima moduł Handel pozwala na pełną obsługę firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak:

• Wydania i Przyjęcia Zewnętrzne,

• Przyjęcia i Rozchody Wewnętrzne, 

• Przesunięcia Międzymagazynowe,

 • Zamówienia i Rezerwacje

 • Dokumenty Tax Free 

• Arkusze Inwentaryzacyjne

Dokumenty korygujące w systemie Comarch ERP Optima mogą dotyczyć:

• ilości sprzedanego towaru lub usługi, 

• wartości sprzedanego towaru lub usługi, 

• podatku VAT wyliczonego na Fakturze źródłowej,

 • danych kontrahenta, nazwy towarów/usług, formy i terminu płatności.i wiele innych.

Wielomagazynowość

 W obrębie jednej firmy możliwe jest prowadzenie kilku lokalnych magazynów w programie Comarch ERP Optima.Inwentaryzacja. Funkcja Inwentaryzacji pozwala na uzgodnienie stanów magazynowych w programie ze stanem rzeczywistym magazynu. Inwentaryzacja składa się z trzech etapów:

Etap 1 – przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych,

Etap 2 – uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w magazynie,

Etap 3 – utworzenie dokumentów korygujących stany (PW i RW). 

Usługi złożone

Aby usprawnić proces fakturowania, w programie możliwe jest automatyczne generowanie dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu z taką usługą do dokumentów magazynowych. Podatek akcyzowy na wyroby węglowe. W programie Comarch ERP Optima dostępne są mechanizmy mające na celu ułatwienie obliczenia wartości akcyzy do zapłaty do Urzędu Celnego. W związku z wejściem w życie ustawy o wprowadzeniu podatku akcyzowego na wyroby węglowe należy składać do Urzędu Celnego comiesięczną deklarację AKC-WW, która również znajduje się w programie Comarch ERP Optima.Deklaracja INTRASTAT. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązani zostaliśmy do składania deklaracji INTRASTAT. Konsekwencją wprowadzenia systemu INTRASTAT jest nałożenie na niektóre podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski i wywozie towarów z Polski na terytorium Wspólnoty. W związku z tą obligacją w programie Comarch ERP Optima umożliwiono wyliczanie deklaracji Intrastat.

URZĄDZENIA FISKALNE

Program Comarch ERP Optima współpracuje z wieloma narzędziami zewnętrznymi, w tym: drukarkami i kasami fiskalnymi. System Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi rodzajami drukarek fiskalnych:

• POSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Posnet, Temo, Thermal

HS, FV, HD, EJ),

 •ELZAB (FP-600, Omega, Mera), • INNOVA (Profit, Market, DF-1), 

• NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime (E), Deon (E)), 

• TORELL (Duo Pro, Andros),

 • EMAR (Printo),

 • Epson TM-T801FV

System Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi rodzajami kas fiskalnych:

• ELZAB (kasy II generacji: Alfa, Delta, Jota, Teta, Eco, Mini),

• SHARP (ER-457P, ER-237P, ER-277P, ER-A285P), 

• NOVITUS (zgodne z protokołem Tango: Bravo, Nano , PS-3000, PS-4000E, Soleo).

WSPÓŁPRACA Z APLIKACJĄ COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ

Comarch ERP Mobile Sprzedaż to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych. Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartfony, czy palmtopy. Moduł Comarch ERP Optima Handel oraz Handel Plus współpracują z aplikacją Comarch ERP Mobile Sprzedaż tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży. Więcej informacji o funkcjonalności aplikacji mobilnej w kolejnym rozdziale.

Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, czyli księgowość kontową. Dla firm, które chcą kompleksowo obsłużyć wszystkie rozliczenia przygotowaliśmy również rozwiązania dla środków trwałych.

KSIĘGA PODATKOWA

Program Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie:

• Księgi przychodów i rozchodów,

• Ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (Rejestry VAT).

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (Rejestry VAT, Księga przychodów i rozchodów oraz Ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości.

Księga Podatkowa to moduł, który pozwala na gromadzenie danych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia Książki przychodów i rozchodów.Dane mogą być wprowadzane w pierwszej kolejności do bufora księgi (zapisy na brudno), a następnie są przenoszone do księgi głównej. Program pozwala również na wprowadzenie danych z pominięciem bufora, bezpośrednio do księgi.

Ewidencja dodatkowa

 Do Ewidencji dodatkowej wprowadzane są wszystkie dokumenty przychodowe i kosztowe, które nie mają związku z podatkiem VAT. Ewidencja ta umożliwia również wprowadzanie dokumentów w walutach obcych i przeliczenie ich po odpowiednim kursie na walutę polską.

Ewidencja wynagrodzeń

Oprogramowanie Comarch ERP Optima umożliwia rejestrację informacji o pracownikach oraz ewidencjonowanie dokonywanych wypłat dla pracowników zarówno z tytułu umowy o pracę (etat), jak i innych umów. Na podstawie wprowadzonych danych program oblicza należny podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umożliwia zaksięgowanie kosztów wynikających z dokonanych wypłat. Na podstawie dokonanych wypłat można również obliczyć i wydrukować zaliczkę na deklarację PIT-4R.

Ewidencja Samochodów

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W programie Użytkownik ma możliwość prowadzenia w/w ewidencji według obowiązujących przepisów. Dodatkowo ewidencja samochodowa może być wykorzystywana do prowadzenia ewidencji przejazdów pracowników prywatnymi samochodami w celach służbowych, w celu obliczenia należnego im zwrotu kosztów używania samochodu.

Spis z natury

 Program Comarch ERP Optima pozwala na wprowadzenie do programu spisów z natury, które podatnik jest zobowiązany sporządzać przed zaprowadzeniem księgi i na koniec każdego roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólników lub likwidacji działalności.

Wspólnicy i deklaracje podatkowe

W programie rejestrujemy dane personalne właściciela bądź wspólników, a także kwot ich indywidualnych odliczeń oraz dochodów z innych źródeł. Dane te, połączone z zapisami gromadzonymi w Księdze, pozwalają na rozliczenie podatku dochodowego Comarch ERP Optima właściciela (bądź wspólników), zarówno w przypadku prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów (PIT- 36\PIT-36L), jak i rozliczania podatku zryczałtowanego (PIT-28).

KSIĘGA HANDLOWA

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to nowoczesny system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz zestawień informacyjnych tzw. raportów wewnętrznych dla potrzeb kierownictwa. Za jego pośrednictwem jednostka ma możliwość realizowania celów związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych związanych z kierunkiem inwestowania, optymalnym wykorzystaniem zasobów itp., rozliczanie się z fiskusem z podatku VAT w oparciu o deklarację VAT-7.

Dziennik (Zapisy księgowe) 

to chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, tj. zgodnie z sekwencyjną rejestracją operacji księgowych, dzień po dniu. Zbiory tych danych mają dostarczyć sprawdzianu kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji dokonanych w każdym kolejnym miesiącu i w sposób ciągły – w każdym roku obrotowym. W programie Comarch ERP Optima można prowadzić kilka odrębnych dzienników, z których każdy grupuje operacje jednego typu, pod warunkiem zestawiania ich obrotów w dzienniku zbiorczym, zawierającym ich łączne obroty narastająco w miesiącach i w roku obrotowym.

Okres obrachunkowy

 Program pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby okresów obrachunkowych w firmie, rozliczającej się według księgowości kontowej. Okres obrachunkowy otwieramy na dany dzień podając ilość pełnych miesięcy obowiązujących w danym okresie obrachunkowym. Aby, ułatwić i przyspieszyć pracę na systemie, przy zakładaniu nowego okresu pojawia się możliwość skopiowania ustawień z poprzedniego okresu, a także możliwość ustawienia nowego okresu obrachunkowego jako bieżącego.

Plan kont

Do bardzo istotnych elementów organizacji rachunkowości w firmie oraz dla prawidłowej pracy w programie należy ustalenie planu kont. Przy opracowywaniu zakładowego planu kont trzeba uwzględnić, przyjęte przez jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych przeznaczone są konta księgowe. Konto księgowe posiada swój numer, nazwę i dwie strony do zapisywania wartości liczbowych.Użytkownik w programie Comarch ERP Optima ma możliwość zdefiniowania kilku podstawowych typów kont:

• Konta syntetyczne i analityczne,

• Konta bilansowe,

• Konta pozabilansowe,

• Konta wynikowe,

• Konta rozrachunkowe.

Bilans Otwarcia

Bilans jest dwustronnym zestawieniem wartości środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów), sporządzonym na określony dzień i w określonej formie. Przy sporządzaniu bilansu obowiązuje zasada ciągłości bilansowej, która mówi, że bilans zamykający jeden rok podatkowy jest jednocześnie bilansem otwarcia roku następnego. Wprowadzając bilans otwarcia, Użytkownik ma możliwość wprowadzenia go poszczególnymi dokumentami na liście do bufora, gdzie zapisy mogą ulegać dowolnej modyfikacji lub też zatwierdzić go całkowicie. W przypadku zmian w bilansie otwarcia, który został przez Użytkownika zatwierdzony, zmiany poszczególnych wartości można dokonywać na zasadzie dokumentów korygujących bilans. Wszystkie dekrety, wprowadzone na poszczególnych dokumentach, wpływają na wartość salda początkowego danego konta.

Zestawienie obrotów i sald

Obok funkcji kontrolnej, zestawienie obrotów i sald spełnia funkcję informacyjną. Dostarcza danych potrzebnych do sporządzania sprawozdań finansowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych itp., ponieważ jest źródłem informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału. Konta na zestawieniu obrotów i sald prezentowane są wg struktury hierarchicznej, w postaci „drzewa” w systemie. Użytkownik programu ma możliwość wyliczania i prezentacji obrotów i sald dla wszystkich kont księgowych oraz prezentacji sald Bilansu Otwarcia.

Schematy księgowe 

W systemie Comarch ERP Optima zautomatyzowano księgowanie dokumentów źródłowych tj. np.: faktury zakupu, sprzedaży, listy płac, odpisów amortyzacyjnych, deklaracji podatkowych itd. Automatyczne księgowanie dokumentów odbywa się w miejscu ich powstania za pośrednictwem mechanizmów nazywanych Schematami Księgowymi. Budowa schematu księgowego swą konstrukcją przypomina budowę zapisu księgowego. Składa się z nagłówka oraz pozycji odpowiadającym poszczególnym dekretom księgowym.

Obsługa kont walutowych i subanalityki walutowe

 jest możliwa dla Użytkowników programu posiadających moduł Księga Handlowa Plus. Funkcja ta pozwala na tworzenie w planie kont, kont w walutach obcych oraz księgowanie dokumentów źródłowych w walutach obcych.

Przeszacowanie walut

ta funkcja jest dostępna tylko dla Użytkowników modułu Księga Handlowa Plus. Dokumenty przeszacowania walut są generowane i zapisywane w ramach bieżącego okresu obrachunkowego. Funkcja Przeszacowania walut automatyzuje proces wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy. Różnice kursowe, dla wybranych kont, są obliczane na podstawie sald końcowych tych kont. Po wyliczeniu różnicy kursowej dokonywana jest również predekretacja różnicy kursowej co umożliwia zaksięgowanie dokumentu bez konieczności budowania schematu.

Rozrachunki na kontach

W module Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus istnieje możliwość parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych. Lista dekretów nierozliczonych / rozliczonych obejmuje wszystkie nierozliczone i rozliczone dekrety, niezależnie od okresu obrachunkowego.

Deklaracja CIT-8 

W programie Comarch ERP Optima można wyliczać miesięczne lub kwartalne zaliczki na CIT-8. System umożliwia również rozliczanie deklaracji rocznej CIT-8 wraz z załącznikami: CIT-8/O, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT-D.

Kontrola kręgu kosztów

Zagadnienie kręgu kosztów występuje w firmach stosujących w zakresie rachunku kosztów konta zespołu 4 i 5. Reguły zamkniętego kręgu kosztów pozwalają jednostkom prowadzącym różnorodną działalność, zarówno „na sprzedaż” jak i na własne potrzeby wewnętrzne, na ustalenie rzeczywistych kosztów świadczeń na potrzeby wewnętrzne, wywodzących się z kosztów operacyjnych o charakterze rodzajowym. W module Księga Handlowa można utworzyć kontrolę kręgu kosztów. Liczba zdefiniowanych kręgów może być dowolna. Definicję pozostawiono Użytkownikowi systemu, ze względu na różnorodność operacji gospodarczych uzależnionych od charakteru działalności jednostki.

Zestawienia księgowe

Zestawienia są jednym z narzędzi oceny kondycji finansowej firmy. Stanowią tzw. wewnętrzną bazę informacji do przeprowadzania analizy. Funkcja Zestawienia Księgowe udostępnia Użytkownikowi programu Comarch ERP Optima narzędzia pozwalające na budowanie sprawozdań m.in.: bilansu, rachunku zysków i strat wariant porównawczy, kalkulacyjny oraz różnego rodzaju raportów wewnętrznych niezbędnych w analizie sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość skorzystania z gotowych wzorców zestawień, definiowania własnych zestawień, kopiowania istniejących.

Księgowania okresowe

W każdej firmie istnieją księgowania, które są dokonywane regularnie co jakiś czas, na przykład co miesiąc, kwartał. Są to księgowania, które można rejestrować w systemie za pomocą funkcji Księgowania okresowe. Funkcja ta wspomaga wprowadzenie księgowań bezpośrednio do dziennika księgowań. W tej opcji programu Użytkownik może stworzyć schematy księgowań i odwoływać się do nich w miarę potrzeb. Księgowania okresowe można wykorzystać w dwojaki sposób. Po pierwsze do tworzenia wzorców księgowych dla dokumentów okresowo pojawiających się w księgowości, nie księgowanych automatycznie z poziomu modułów operacyjnych (Kasy/Banku, Faktur itp.). Po drugie do Comarch ERP Optima przeksięgowywania obrotów, sald z jednego konta na inne (przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy), lub do rozliczeń międzyokresowych.

Kontrola budżetu 

Funkcja kontroli budżetu pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach. Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe, jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

REJESTR VAT

Podmioty, które są płatnikami podatku VAT, mają możliwość wprowadzania dokumentów do Rejestrów VAT. Dokumenty z Ewidencji VAT są przenoszone do Księgi Handlowej lub Księgi Podatkowej. Ewidencja VAT dzieli się na dwa podstawowe rejestry:

• Rejestr Zakupu VAT,

• Rejestr Sprzedaży VAT.

W celu dokładniejsze ewidencjonowania faktur w Rejestrze VAT program pozwala na tworzenie dowolnej ilości podrejestrów VAT, zarównow ramach Rejestru Sprzedaży jak i Zakupu.

Deklaracje VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-9M

Na podstawie zawartych w Rejestrach VAT zapisów program pozwala na wyliczenie danych do deklaracji VAT-7 wraz z załącznikiem VAT-ZD, VAT-27, VAT-UE czy VAT-9M. Firmy prowadzące sprzedaż nieudokumentowaną dla odbiorców finalnych, które nie są zobligowane do stosowania kas fiskalnych, mogą rozliczać należny podatek metodą struktury zakupów.

e-Deklaracje

Z poziomu deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 czy CIT-8 program pozwala na eksport deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje (podpisem kwalifikowanym i podpisem niekwalifikowanym (dla podmiotów będących osobą fizyczną) oraz odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

ŚRODKI TRWAŁE

Program Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Wygenerowane odpisy amortyzacyjne można następnie zaksięgować. Moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji, rejestrację zdarzeń gospodarczych związanych z powiększeniem czy pomniejszeniem wartości środków trwałych. Program pozwala na uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych. Program pozwala na dualne ujęcie amortyzacji: kosztowe i bilansowe. Moduł Środki Trwałe jest częścią składową programu Comarch ERP Optima. Dane gromadzone w module Środki Trwałe są przede wszystkim wykorzystywane w programach finansowo – księgowych, gdzie księgowane są koszty związane z amortyzacją środków trwałych. Dodatkowo program pozwala na prowadzenie Ewidencji wyposażenia.

Płace i Kadry

PŁACE I KADRY

Obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom w module Płace i Kadry, praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Aplikacja umożliwia pełną obsługę kadrowo – płacową każdej firmy.

Moduł Płace i Kadry składa się z 6 grup:

• Kadry (grupę tworzą przyciski: Kadry oraz Nowy pracownik),

• Wypłaty (przyciski: Listy płac oraz Wypłaty pracowników)

• Deklaracje (przyciski: Pliki KEDU, Deklaracje ZUS rozliczeniowe, Deklaracje roczne IWA, Deklaracje roczne ZSWA, Zaliczki na PIT-4R, Podatek naPIT-8AR, Deklaracje PIT pracowników oraz Deklaracje PFRON),

• Słowniki,

• Struktura organizacyjna (wydziały, projekty, lokalizacje – dostępne w module Płace i Kadry Plus) oraz struktura podległościowa (centra podległościowe) PKZP (przycisk: Kasy zapomogowo – pożyczkowe) – dostępna w module Płace i Kadry Plus.

SŁOWNIKI

W programie wielokrotnie wykorzystujemy nazwy tych samych miejscowości, funkcji czy stanowisk.

W celu zoptymalizowania pracy z programem stworzono słowniki.W module Płace i Kadry dostępne są:

• Stanowiska,

• Funkcje,

• Przyczyny zwolnienia,

• Kody zawodów,

• Tytuły umów,

• Miejscowości,

• Schorzenia,

• Uprawnienia/kwalifikacje,

• Rodzaje stażu pracy,

• Pracodawcy – użytkownicy.

KADRY I WYPŁATY

Moduł Kadry pozwala na gromadzenie potrzebnych informacji personalnych o pracownikach, danych o członkach ich rodzin, zasadach wynagradzania, zawartych umowach cywilnoprawnych, obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych oraz o danych podatkowych: kosztach uzyskania, uldze i progach podatkowych.

Wypłaty

Program pozwala na realizację następujących rodzajów wypłat:

• Etat,

• Umowa,

• Inne,

• Właściciel,

• Zaliczka netto,

• Zaliczka brutto,

• Pożyczka.

Naliczenie wypłaty dla właścicieli i osób współpracujących jest operacją ‚techniczną’, służącą wyliczeniu składek ZUS, na podstawie których powstaną deklaracje DRA.

Korekty wypłat 

Funkcjonalność ta pozwala na nowo naliczyć wypłatę dla pracownika, bez konieczności usuwania z bazy pierwotnie naliczonej wypłaty. W praktyce, potrzeba korygowania wypłat może wynikać z różnych przyczyn, np.: zwrot nadpłaconych składek, rozliczenie nieprawidłowo uwzględnionych wcześniej nieobecności.

Archiwizacja wypłat

Funkcjonalność pozwala na zwiększenie wydajności na dużych bazach, z wypłatami naliczonymi za kilka lat. Funkcja archiwizacji wypłat dostępna jest na liście pracowników w Kadrach.

DEKLARACJE

Deklaracje ZUS

Przepisy przewidują różne rodzaje deklaracji ZUS, które składa prowadzący działalność. Deklaracje te mają charakter dokumentów zgłoszeniowych (składanych przy rozpoczęciu opłacania składek) oraz dokumentów rozliczeniowych (składanych co miesiąc do ZUS-u). Obsługą składek zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który udostępnił narzędzie do przygotowywania i przesyłania deklaracji w postaci Programu Płatnik. Program Comarch ERP Optima Płace i Kadry współpracuje z programem Płatnik i umożliwia eksport deklaracji do programu udostępnionego przez ZUS.Pliki KEDU. Opcja ta pozwala na przygotowanie i wysłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Deklaracje PIT

 W module Comarch ERP Optima Płace i Kadry można wyliczyć następujące deklaracje PIT:

• PIT-11,

• PIT-40,

• IFT-1/1R / IFT-1,

• PIT-8C,

• PIT-4R

,• PIT-8AR.

Korekty deklaracji PIT

Dla deklaracji: PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/1R możliwe jest zapisywanie wielu deklaracji za ten sam okres. Możliwe jest zapisanie jednej deklaracji danego typu za dany okres (rok) o statusie „Złożenie informacji” i wielu kolejnych ze statusem „Korekta informacji”.

e-Deklaracje

Urzędy Skarbowe przyjmują następujące deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R drogą elektroniczną, w postaci plików *.xml. W programie umożliwiono wysyłkę elektroniczną powyższych deklaracji bezpośrednio na bramkę systemu e-deklaracje.

Deklaracje PFRON.

 Funkcjonalność programu pozwala na wygenerowanie deklaracji Wn-D z załącznikami imiennymi INF-D-P w formacie plików *.xml. Deklaracja składana w celu uzyskania dofinansowania/refundacji do wynagrodzenia pracownika. Deklaracja PFRON dostępna jest z pozycji menu Płace i Kadry / Deklaracje PFRON. Przygotowane w Comarch ERP Optima deklaracje można zaimportować do programu SODiR OffLine. Wszystkie wyliczenia związane z tymi deklaracjami wykonywane są na podstawie naliczonych wypłat. Deklaracje dotyczą pracowników niepełnosprawnych.

Kalkulator wynagrodzeń

Narzędzie umożliwiające wyliczanie kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy. Kalkulator wynagrodzeń jest dostępny z poziomu modułu Ogólne, z listy pracowników, z formularza danych kadrowych pracownika, z listy wypłat pracowników oraz z formularza wypłaty.

PŁACE I KADRY PLUS

Operacje seryjne 

W pewnych sytuacjach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których dominuje zadaniowy model pracy. W dużych przedsiębiorstwach istnieje potrzeba by jednocześnie, dla więcej niż jednego pracownika wykonać taką samą operację. Może to dotyczyć zmiany wartości wybranego pola (grupy pól) na formularzu pracownika, bądź uzupełnienia list (np. dodatków) związanych z pracownikiem. Ponieważ operacje dotyczące zmiany wartości pojedynczych – konkretnie wskazanych – pól znacznie różnią się od obsługi wielopozycyjnych list, stąd operacje seryjne w kadrach zostały podzielone według następujących kryterium:

• Seryjne dodawanie dodatków,

• Seryjne dodawanie akordów,

• Seryjne dodawanie limitów nieobecności

,• Seryjne dodawanie nieobecności,

• Seryjna zmiana wydziału,

• Seryjna zmiana wartości pola,

• Seryjna zmiana centrum podległościowego,

• Dodawanie klasy i grupy atrybutów,

• Lub Operacja seryjna w trybie interaktywnym.

Wieloetatowość

Funkcjonalność przydatna – najczęściej w jednostkach budżetowych, gdy pracownik zatrudniony jest na dwóch lub więcej etatach u danego pracodawcy. Takie rozwiązanie wieloetatowości pozwala na prawidłową kontrolę zapisów w bazie. Generowanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i in., a także na potrzeby raportowania. Spójne informacje dotyczące pracownika ‘wieloetatowego’ takie, jak: dane personalne, identyfikacyjne, adresy można skopiować z Etatu podstawowego na Etaty dodatkowe. Natomiast informacje dotyczące konkretnego etatu pracownika tj.: wymiar etatu, stawka zaszeregowania, stanowisko, wydział itp. zwykle są różne, zależne od zawieranej umowy stąd też każdorazowo wymagają uzupełnienia.

Struktura organizacyjna

W części Struktura organizacyjna dostępne są dodatkowe opcje: wydział, projekty i lokalizacje. Układ słownika pozwala na stworzenie wielopoziomowej struktury wydziałów, odzwierciedlającej strukturę organizacyjną firmy (wydziały nadrzędne oraz jednostki im podległe).Kasy zapomogowo – pożyczkowe. W niektórych przedsiębiorstwach funkcjonują pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe (PKZP). Funkcjonalność programu pozwala na prowadzenie listy członków kas zapomogowo – pożyczkowych, ewidencję i raportowanie udzielanych pożyczek i wszelkich potrąceń związanych z PKZP.

Oddelegowanie do pracy za granicą

Pozwala na prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą związanych przede wszystkim z naliczaniem podatków i składek ZUS za okres oddelegowania, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce. Pracownik tymczasowy. Funkcjonalność umożliwia ewidencję i rozliczanie pracowników tymczasowych przez Agencje Pracy Tymczasowej. Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem tymczasowym – agencją pracy tymczasowej – pracodawcą-użytkownikiem.

Rejestrator Czasu Pracy (RCP)

 Istnieje możliwość rozliczenia czasu pracy pracownika w oparciu o RCP (Rejestrator Czasu Pracy). Dane odczytywane z czytnika RCP mogą wyć wykorzystane do: • ewidencji obecności pracowników w pracy – import z pliku pozwala na odnotowanie obecności pracownika, bez zmiany informacji o czasie pracy (godziny wejścia/wyjścia), • rozliczaniem czasu pracy – kalendarz pracownika zostaje uzupełniony o godziny wejścia i wyjścia z pracy.

Ewidencja potrąceń komorniczych

Funkcjonalność umożliwia pełną ewidencję potrąceń komorniczych pracowników, kontrolę całkowitej i miesięcznej kwoty potrąceń (także w wypłatach umów cywilnoprawnych) oraz automatyczne generowanie przelewów dla komorników.

Grupy dodatków

Funkcjonalność umożliwiająca tworzenie grup typów składników (np. charakterystycznych dla danego stanowiska pracy). Grupa służy do łączenia zdefiniowanych typów wypłat, które można przypisać później na liście stałych dodatków pracownika.

COMARCH ERP E-PRACOWNIK

Comarch ERP e-Pracownik to aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem Płace i Kadry w Comarch ERP Optima. Z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Aplikacja umożliwia zdalne planowanie i rejestrację czasu pracy oraz zgłaszanie i zatwierdzanie urlopów. Umożliwia zdalne planowanie i rejestrację czasu pracy oraz zgłaszanie i zatwierdzanie urlopów. Zaplanowanie urlopu pracownikowi z poziomu aplikacji Comarch ERP e-Pracownik skutkuje odnotowaniem nieobecności o rodzaju urlop wypoczynkowy (plan w Comarch ERP Optima. Nieobecność ta nie pomniejsza czasu pracy i wynagrodzenia. Dopiero operacja zatwierdzenia urlopu przez kierownika powoduje zmianę typu nieobecności na standardowy urlop wypoczynkowy wpływający na wyliczenie wypłaty. Comarch ERP e-Pracownik umożliwia także podgląd nieobecności pracowników zatrudnionych w tym samym centrum podległościowym dzięki funkcjonalności grafiku urlopowego. Istnieje także możliwość wprowadzania oraz importu z pliku informacji o godzinach wejścia i wyjścia pracownika z firmy (Funkcja dostępna dla użytkowników programu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum).

CRM i Serwis

CRM

Pod pojęciem CRM kryje się szeroko rozumiane zarządzanie relacjami z klientami. W programie Comarch ERP Optima dostępnych jest szereg funkcji, które ułatwiają obsługę klienta. Moduł CRM umożliwia rejestrację kontaktów i zadań związanych z klientami. Zadania możemy wyświetlić w formie graficznej w Terminarzu, który ułatwia planowanie spotkań oraz innych zadań. Dzięki zintegrowanej aplikacji Comarch ERP Optima Przypominacz można wyświetlać przypomnienia o zbliżających się terminach. Oprócz rejestracji kontaktów/zadań, możemy tworzyć faktury cykliczne, wysyłać maile, smsy, przygotowywać oferty handlowe. Ponadto moduł CRM w wersji Plus daje możliwość wykorzystania rozbudowanej funkcji windykacji.

CRM I SERWIS

Faktury cykliczne 

Funkcja w module CRM stworzona głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają te same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. W tym celu wprowadzono w programie Comarch ERP Optima możliwość tworzenia wzorców faktur oraz automatycznego generowania faktur na ich podstawie.

Comarch ERP Optima Przypominacz program zewnętrzny, który sprawdza zadania oraz faktury cykliczne dla operatora bezpośrednio w bazie danych i niezależnie od operacji przeprowadzanych w samym programie wyświetla informacje o zbliżających się terminach. W programie wyświetlane są również przypomnienia dla zleceń serwisowych wystawionych w module Comarch ERP Optima Serwis oraz przypomnienia dla poszczególnych etapów w module Comarch ERP Optima Obieg dokumentów.

Skrzynka pocztowa 

umożliwia wysyłanie i odbieranie e-mali za pomocą konta zdefiniowanego w Comarch ERP Optima. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana na przykład do seryjnego wysyłania wydruków faktur, ponagleń zapłaty, potwierdzeń sald, not odsetkowych, deklaracji pracowniczych czy kwitków wypłat.

Szablony wiadomości.

Funkcjonalność umożliwia tworzenie gotowych szablonów inaczej mówiąc wzorców wiadomości e–mail. Szablony mogą np. zawierać stałe teksty, które wykorzystywane są np. przy cyklicznej wysyłce e-maili. Szablonów może być wiele, w tym jeden domyślny. Archiwizacja maili umożliwia przeniesienie starych maili z bazy konfiguracyjnej i przechowywanie ich na serwerach iBard24. W prosty sposób można dotrzeć do maili i sprawdzić ich zawartość. W bazie danych pozostaje nagłówek wiadomości oraz związane z mailem informacje typu historia, dokumenty powiązane itp. Na serwer iBard24 przenoszone są treść maila oraz załączniki.

Obsługa wiadomości SMS

Poprzez Comarch ERP Optima można wysyłać wiadomości sms, dzięki czemu Użytkownicy mogą automatycznie informować swoich Klientów o nieuregulowanych płatnościach, o stanie realizacji ich zamówień, itp.

Ofertowanie

Oferta Handlowa to propozycja sprzedaży towarów albo usług, która określa istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży. Na dokumencie oferty handlowej, dla potencjalnego klienta ważne są referencje, informacje o firmie oraz produkcie, który oferujemy do sprzedaży, cena tego produktu, promocje. Oferta powinna być jasna, estetyczna, musi przyciągać uwagę oraz zawierać najbardziej potrzebne informacje. Taki dokument można stworzyć w programie Comarch ERP Optima. Utworzoną Ofertę Handlową, operator będzie mógł wydrukować, wykorzystując jeden ze zdefiniowanych w programie szablonów ofertowych, albo wykorzystując własny (zdefiniowany przez siebie) szablon dokumentu ofertowego. Zapisaną Ofertę Handlową można również wysłać do kontrahentów drogą mailową. Jeżeli któryś z kontrahentów zdecyduje się na skorzystanie z otrzymanej oferty, wówczas wystawioną wcześniej ofertę będzie można przekształcić do dokumentu Faktury Pro Forma lub Faktury Sprzedaży.

CRM Plus

Windykacja należności. W module CRM Plus jest dostępny mechanizm automatycznej windykacji należności. Operator programu ma możliwość definiowania elastycznych schematów windykacji, na które może składać się wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenie kontaktów/ zadań związanych z takimi kontrahentami, wysyłanie wiadomości sms, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail Ponagleń Zapłaty i wreszcie blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom. Wszystkie operacje wykonywane są automatycznie przez usługę Serwis Operacji Automatycznych – po zdefiniowaniu schematu windykacji ręczna ingerencja operatora programu nie jest już konieczna.

SERWIS

Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania.

Stąd, w zależności od firmy w module Comarch ERP Optima Serwis można:

• rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i „w toku”),

• harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności,

• rejestrować historię realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,

• bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/ paragon na wykonaną usługę,

• w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do Klienta istnieje możliwość zarezerwowania czasu – będzie to widoczne w terminarzu operatora.

Moduł Comarch ERP Optima Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury (w zakresie wystawiania faktur) oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu). Jednak moduły te nie są wymagane do funkcjonowania modułu serwisowego (jeżeli Użytkownik nie posiada modułów handlowo-magazynowych to funkcje przekształceń do dokumentów handlowych i magazynowych nie będą dostępne).

Zlecenia serwisowe w walutach obcych

W systemie istnieje możliwość rejestracji zleceń w walutach obcych. W walucie podawana jest zarówno wartość poszczególnych części i czynności jak i całego zlecenia. Wartości te są ponadto przenoszone na dokumenty (FA/PA/WZ) powstałe przy realizacji zlecenia.

Zlecenia cykliczne 

Często w praktyce zdarza się, że firmy serwisujące wykonują zlecenia serwisowe z pewną określoną regularnością i wedle określonego schematu np. w przypadku przeglądów serwisowych. Dlatego moduł Comarch ERP Optima Serwis umożliwia zdefiniowanie Wzorców zleceń cyklicznych.

Terminarz

jest funkcją obejmująca wizualizację zadań z możliwością dodawania/edycji zadań z tego poziomu. W terminarzu oprócz zadań CRM, wyświetlane są również czynności dla zleceń z modułu Serwis, etapy z modułu Obieg Dokumentów oraz nieobecności pracowników, wprowadzone w module kadrowo-płacowym: urlopy, zwolnienia lekarskie i inne.

ERP Optima Analizy Business Intelligence

Dla firm o małej lub średniej wielkości używanie arkuszy Excela do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych nie jest już wystarczające.  Firmy posiadają prawdziwe góry informacji do przeanalizowania, jeśli chcą odkryć, co tak naprawdę zwiększa ich sprzedaż. Firmy gromadzą szczegółowe wiadomości o poszczególnych konsumentach, wprowadzają nowe kanały sprzedaży czy rozszerzają asortyment – danych przybywa.

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence – intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

Moduł Comarch ERP Optima Analizy BI powstał z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w Comarch ERP Optima Analizy BI nie trzeba czekać na powstające długo raporty i można działać znacznie efektywniej. W Comarch ERP Optima Analizy BI zawarte jest 12-letnie doświadczenie Comarch w budowaniu rozwiązań typu business intelligence dla systemów ERP, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP ALTUM, a także rozwiązań dedykowanych tworzonych dla dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji tj. BP, PKN Duda, Stock, Cersanit, Enionczy Atlanic.

Dzięki ponad 100 gotowym raportom, jakie dostępne są w Comarch ERP Optima Analizy Bi, można szybko uzyskać informacje o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji. Co więcej, można samodzielnie i szybko zmienić raport, np. porównanie sprzedaży rok do roku – z miesięcznej na kwartalną lub roczną. Moduł pozwala na prezentowanie raportów i analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować.

Korzyści wynikające z posiadania modułu Comarch ERP Optima Analizy BI:

-Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa – firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.

-Usprawnienie procesu podejmowania decyzji – podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i osobom zarządzającym firmą na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

-Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Comarch ERP Optima Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.

-Oszczędność czasu – dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.

-Weryfikacja realizacji planów firmy – wykorzystując moduł Comarch ERP Optima Analizy BI w prosty sposób na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

BI Point Menadżer – analityka biznesowa w Comarch ERP Optima

Wykorzystując nasze ponad trzynastoletnie doświadczenie, wiedzę oraz know – how firma Comarch zbudowała zupełnie nowe narzędzie klasy Business Intelligence przeznaczone dla użytkowników systemu Comarch ERP Optima. W ramach tego rozwiązania,platforma analityczna BI Point integruje się z bazą danych programu Optima aby móc później przesłać ustrukturyzowane dane do narzędzia analitycznego w postaci raportów i dashboardów obejmujących 5 obszarów analitycznych:

-Logistyka,

-Handel,

-Płace i Kadry,

-Księgowość,

-Płatności.

Dostępne w produkcie gotowe zestawy raportów pozwolą menadżerom czy właścicielom m.in. prowadzić codzienne analizy sprzedaży czy zakupów, lepiej zarządzać należnościami i zobowiązaniami, kontrolować rentowność w ujęciu m.in. działów czy regionów, mieć wgląd w czas pracy i pensje pracowników czy zarządzać stanami magazynowymi – a to tylko część możliwości jakie zapewnia BI Point Menadżer. Co istotne, dla użytkowników Comarch ERP Optima, BI Point Menadżer to możliwość korzystania z raportów i analiz także na urządzeniach mobilnych, jak tablet czy smartfon dzięki wbudowanemu w narzędzie responsywnemu designowi. Dzięki temu odbiorcy raportów otrzymują możliwość wglądu w wyniki firmy w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu. Coraz więcej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że aby efektywnie konkurować z największymi graczami na rynku, muszą analizować dane gromadzone w wyniku prowadzonej działalności, aby mieć pełny obraz sytuacji firmy. W tym aspekcie z pomocą przychodzą narzędzia klasy Business Intelligence jednak często barierą uniemożliwiającą ich wdrożenie jest brak zasobów zarówno ludzkich jak i finansowych. Dla tej grupy klientów idealnym rozwiązaniem są produkty dostępne w modelu chmurowym, do których zalicza się BI Point Menadżer. Wdrożenie tego typu rozwiązania jest proste, szybkie oraz niekosztowne – użytkownik ponosi jedynie miesięczną opłatę za licencję, bez dodatkowych kosztów związanych z drogim sprzętem, licencjami obcymi czy aktualizacją do nowszych wersji.

Dla Biur Rachunkowych

Dzięki współpracy firmy Comarch z Biurami Rachunkowymi na etapie projektowania rozwiązania, zespół Business Intelligence skonstruował produkt w taki sposób, aby jego funkcjonalności spełniały również wymagania tej grupy klientów i ułatwiały im codzienną pracę.BI Point Menadżer w 100% pokrywa funkcjonalności Pulpitu Menadżera co oznacza, że raporty są dostępne przez przeglądarkę internetową, nie wymaga on posiadania zaawansowanych umiejętności informatycznych i analitycznych, pełni rolę repozytorium raportów a wbudowany w rozwiązanie system synchronizacji danych automatycznie oczyszcza, integruje i ładuje dane z oprogramowania Comarch ERP Optima BR. Co więcej, za pomocą tego rozwiązania istnieje możliwość udostępniania wydruków bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima BR do narzędzia BI Point Menadżer a także tworzenia interaktywnych analiz w wielu atrakcyjnych formach wizualizacji (wykresy, tabele, mapy, wskaźniki).Narzędzie dzięki swojej mobilności nie tylko ułatwi komunikację między Biurami Rachunkowymi a ich klientami, ale także da im możliwość zwiększania przewagi konkurencyjnej poprzez udostępnianie nowoczesnego narzędzia raportowego, które jest przyjazne dla użytkownika. Dzięki temu rozwiązaniu Biura Rachunkowe otrzymują możliwość wejścia w nowy model biznesowy – od teraz mogą pełnić także funkcję analityka, który dostarcza przedsiębiorstwom dodatkowe analizy, poza zestawieniami obligatoryjnymi.

BI Point Menadżer to szereg konkretnych korzyści zarówno dla Biura Rachunkowego jak i dla jego klientów, m.in.:

-podniesienie konkurencyjności Biura Rachunkowego, które oferuje swoim klientom gotowe

zestawy raportów,

-brak obciążania systemów w biurze podczas przeprowadzania niezbędnych analiz – serwery

Comarch procesują dane w chmurze obliczeniowej,

-bieżący dostęp do pełnego zestawu analiz biznesowych, dzięki możliwości skonfigurowania

częstotliwości aktualizowania danych,

-zestawy predefiniowanych analiz stworzonych przez doświadczonych ekspertów na podstawie

przeanalizowanych setek tysięcy raportów klientów firmy Comarch,

-gotowy produkt, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej w obszarze

zapytań do firmowej bazy danych czy przygotowywania raportów,

-bezpieczeństwo danych, aktualnie ponad 194 tys. firm korzysta z Chmury Comarch, wśród

których są również instytucje takie, jak banki, które mają rygorystyczne wymagania odnośnie

jakości i bezpieczeństwa danych oraz ich przechowywania,

-stały dostęp do asysty technicznej

Comarch DMS

Każda firma, niezależnie od profilu działalności, procesuje znaczną ilość pism i dokumentów. Archiwizacja i praca z dokumentami w formie papierowej bywa uciążliwa, a dodatkowo wymaga znacznej przestrzeni biurowej.

Szczególnie trudne zadanie stoi przed pracownikami sekretariatów oraz innych działów administracyjnych, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą a jej otoczeniem zewnętrznym. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom powstała aplikacja, która umożliwia elektroniczną archiwizację dokumentów oraz wskazuje ścieżkę obiegu dokumentu począwszy od dostarczenia go do firmy, poprzez wszystkie procesy zachodzące wewnątrz firmy, a skończywszy na przekazaniu do archiwizacji. Oferowana funkcjonalność zapewnia osobom uprawnionym sprawny dostęp do dokumentów.

Dla wprowadzonego dokumentu istnieje możliwość określenia zadań do wykonania przez wskazane osoby, a następnie śledzenia stopnia realizacji tych zadań.

Przepływ informacji znany, jako obieg dokumentów jest częścią procesów wewnątrzfirmowych. Są to bardziej lub mniej oficjalne rozporządzenia firmy związane z przepływem dokumentów oraz informacjami im towarzyszącymi. Przykładem może być realizacja zamówienia na zakup dodatkowego sprzętu, w której zasadniczym elementem jest zamówienie, które musi zostać potwierdzone (lub odrzucone) przez kilku kolejnych decydentów, aby mogło trafić do realizacji. Proces kończy się w księgowości niekiedy z całym pakietem dokumentów. Innym przykładem może być proces zatwierdzania podwyżki, który w ogólnej postaci obowiązuje np. w jednym pionie (sektorze), ale w nieznacznie zmienionej formie jest realizowany w określonych działach.Bardziej złożoną sytuacją mogą być procesy rozpoczynające się w kilku miejscach, a następnie łączące się lub rozdzielające. Zdecydowana większość tego typu procesów ma ściśle zdefiniowaną drogę, którą nazywamy etapami. Etapy obrazowo możemy porównać do szyn i rozjazdów, po których poruszają się ściśle określone wagoniki. Jest nieuzasadnione, aby wagonik typu podwyżka mógł poruszać się po szynach typu realizacja zamówienia. Dlatego definiując nowy typ procesu Obiegu dokumentów należy zdefiniować informacje i powiązać je z „szynami”, po których mają się poruszać. Takie podejście to również intuicyjna kolej rzeczy podczas definiowania nowego procesu.W firmach raz zdefiniowany i zatwierdzony proces zazwyczaj obowiązuje przez dłuższy okres czasu. Niemniej jednak ze względu na różne czynniki jak np. zmiany personalne, urlopy, zmiany struktury firmy, itp., co jakiś czas niezbędna jest modyfikacja definicji określonego typu Obiegu dokumentów. Administrator powinien posiadać proste i ergonomiczne narzędzie, w którym takie zmiany będzie mógł wprowadzać. Zapisując zmiany powinien być pewien, że proces będzie działał zgodne z wytycznymi, jakie otrzymał. W dużych firmach zmiany tego typu mogą być wprowadzane często. Podobnie sytuacja wygląda z definicją struktury informacji. Każdy proces jest czymś indywidualnym. W jednym przypadku wystarczy zdefiniować nazwę i jedno pole, a w innym cały pakiet pól. Dlatego ważne jest, aby pola przeznaczone na informacje nie były „zaszyte na sztywno”. Administrator definiując strukturę informacji powinien móc skonfigurować pola zestawiając je w dowolny sposób tak, aby użytkownik od razu widział to, na co musi zwrócić uwagę.

Aplikacja Comarch DMS jest również dostępna w wersji webowej.

© 2020 mspit Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Designed By mspit